انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی
فهرست کتاب های ترجمه شده توسط   اسدی، علی هاشم