انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی
فهرست کتاب های ترجمه شده توسط   عالی نقوی، سید مجاهد حسین