المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته

 فهرست کتابهای فارسی شده چاپی - برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی

 تاریخ قریش - برگزیده کتاب سال خراسان رضوی 1396

 کلام قدسی در هنر بشری - اثر شایسته تقدیر کتاب سال خراسان رضوی 1396

 دائرة المعارف آستان قدس رضوی