متقاضیان شرکت در همایش از این بخش ثبت نام فرمایند.